Kredyt konsolidacyjny

money-1508440__180Uczciwie i terminowo spłacasz raty kilku kredytów i pożyczek a do tego debet na karcie kredytowej. Czujesz jednak, że dłużej tak nie dasz rady, odmawiasz sobie coraz więcej a jeść i ubrać się trzeba. Może czas pomyśleć o kredycie konsolidacyjnym?  Kredyty konsolidacyjne to kredyty długoterminowe które zastępują zaciągnięte wcześniej krótkoterminowe zobowiązania. W wyniku takiej konsolidacji mamy tylko jeden kredyt do spłacenia w dłuższym okresie czasu dzięki czemu jest on niżej oprocentowany. Niektórzy myślą że zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego to już pułapka bez wyjścia. Nie jest to prawda, albo inaczej – nie musi tak być. Takie pesymistyczne myślenie to może bardziej stereotyp wynikający z niewiedzy co do specyfiki takiego produktu bankowego. Trzeba zauważyć, że osoby rozważające zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego już znajdują się w poważnej pułapce wynikającej z zaciągnięcia czasem kilku różnych kredytów jak kredyt samochodowy, mieszkaniowy, czy konsumpcyjny albo debet na karcie kredytowej a dzięki kredytowi konsolidacyjnemu mają możliwość wybrnięcia z takiej pułapki.  Bank w ramach kredytu konsolidacyjnego obsługuje i spłaca pozostałe zobowiązania kredytobiorcy w innych bankach w wyniku czego kredytobiorca może zapomnieć o innych kredytach i jest już tylko dłużnikiem banku który udzielił mu kredytu konsolidacyjnego uzgadniając wysokość i okres spłaty rat w ramach tego nowego kredytu. Część otrzymanego kredytu konsolidacyjnego można przeznaczyć na sfinansowanie dowolnego celu. Kredyty konsolidacyjne obarczone są generalnie wyższym ryzykiem więc zwykle zabezpieczone są hipoteką na nieruchomości kredytobiorcy. Czyli oczywiście aby otrzymać taki kredyt, trzeba posiadać nieruchomość. Zabezpieczenie kredytu hipoteką a więc na nieruchomości kredytobiorcy należy do najmocniejszych, najpewniejszych zabezpieczeń kredytu.   Uwaga jednak. Można spotkac się z twierdzeniami (zachętami do zaciągania kredytów konsolidacyjnych) jakoby właśnie dzięki takiemu zabezpieczeniu kredyt konsolidacyjny był tańszy, niżej oprocentowany (również dzięki temu że zaciągany jest na dłuższy okres) od wielu innych rodzajów kredytów które wcześniej kredytobiorca zaciągnął a przy których takiego zabezpieczenia nie było. No, bez przesady – bank który oferowałby kredyt konsolidacyjny którego całkowity koszt dla kredytobiorcy byłby niższy od skonsolidowanych kredytów, musiałby przecież dokładać do tego interesu, a tak przecież być nie może gdyż banki to przecież nie instytucje charytatywne. Kredyty konsolidacyjne są droższe od skonsolidowanych kredytów łącznie, co wynika chociażby z faktu iż raty w ramach kredytu konsolidacyjnego są niższe – więc spłacanie takiego kredytu trwa dłużej i pociąga za sobą koszty z tytułu narastających odsetek.  Plus jest jednak taki że uniknęło się pułapki kredytowej w postaci przeterminowanych kredytów gdyż zanim do tego doszło zostały one właśnie skonsolidowane. Dzięki temu można uniknąć karnych odsetek, windykacji, egzekucji komorniczej. Kredyty konsolidacyjne oferuje większość banków posiadających w swej ofercie kredyty mieszkaniowe. Niektóre osoby znajdujące się w kredytowych pułapkach odczuwają strach przed wpisem na hipotekę z tytułu kredytu konsolidacyjnego a przecież nie oznacza to (nie musi oznaczać) utraty mieszkania, czy zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego wielu osoba pomogło wyjść z tarapatów finansowych. Nieskorzystanie z tego rozwiązania może doprowadzić do znacznie groźniejszego w skutkach wpisu na hipotekę, gdyż dokonanego przez komornika na wniosek banków. Czyli, do wszczęcia egzekucji komorniczej w celu wyegzekwowania spłaty tych zobowiązań których dłużnik nie zdecydował się skonsolidować w jeden kredyt i nie poradził sobie z ich spłatą.

Korzyści ze wspólnych systemów informatycznych

key-951783__180Korzyści, jakie może dać branży kolejowej wykorzystanie wspólnych systemów informatycznych.  Nowy raport, zatytułowany Back on Track (Znów na torach”), opracowany na zlecenie firmy Amadeus, wiodącego partnera technologicznego i dostawcę usług przetwarzania danych dla branży turystycznej, wzywa międzynarodową branżę kolejową do przyjęcia wspólnego stanowiska wobec systemów informatycznych, które pozwoli podołać licznym wyzwaniom związanym z rosnącą liczbą pasażerów, narastającymi ograniczeniami finansowymi i wzrostem oczekiwań klientów. Celem raportu, opracowanego na zamówienie firmy Amadeus przez profesora Jamesa Woudhuysena, cenionego w świecie specjalistę w dziedzinie prognozowania rozwoju, jest ukazanie roli outsourcingu w modernizacji branży kolejowej w celu osiągnięcia założeń wyznaczonych przez dokument Komisji Europejskiej Roadmap to a single European transport network” (W stronę jednolitej europejskiej sieci transportowej”).  Raport Back on Track wskazuje, że branża kolejowa, której funkcjonowanie od dawna utrudniają przestarzałe systemy informatyczne, powinna rozważyć sięgnięcie po rozwiązania informatyczne nowej generacji, podobne do używanych przez linie lotnicze, które pozwolą zwiększyć produktywność, obniżyć koszty i podnieść jakość obsługi klientów. Koncepcja wspólnej platformy eksploatowanej na zasadach outsourcingu, użytkowanej przez konkurujących ze sobą przewoźników do zarządzania obsługą klientów, umożliwi firmom kolejowym korzystanie z najnowszych technologii, pozostawiając swobodę w zakresie innowacyjności i różnicowania oferty. Takie podejście umożliwi transformację sposobu funkcjonowania kolei, pozwalając na personalizację podróży, sprzedaż usług dodatkowych i wprowadzenie nowych, elastycznych opcji sprzedaży biletów.  Według raportu przyjęcie przez branżę kolejową wspólnej platformy pozwoli kolejom zarówno skutecznie konkurować, jak i współpracować z liniami lotniczymi, dzięki wprowadzeniu po raz pierwszy w historii jednego biletu na podróż wieloma środkami komunikacji. Oprócz tego, współdzielenie systemów informatycznych otworzy przed przewoźnikami kolejowymi perspektywę współpracy biznesowej z partnerami mającymi podobne cele w ramach sojuszów lub współpracy sieciowej.  Autor raportu, James Woudhuysen, mówi: Użytkowanie zintegrowanych systemów informatycznych, wspólnie opracowanych i stosowanych, leży w interesie całej branży kolejowej. Spójne, rzetelne, pochodzące z jednego źródła dane, które są szybko przesyłane i przetwarzane oraz czytelnie wyświetlane, ułatwią pasażerom podróżowanie. Takie podejście sprawdziło się już w wielu branżach, pozwalając firmom korzystać z najnowszych rozwiązań informatycznych bez konieczności wydawania milionów euro na tworzenie własnych, nietypowych rozwiązań.”  Raport wskazuje wyraźnie na fakt, że outsourcing systemów informatycznych i korzystanie ze wspólnej platformy pozwolą przewoźnikom kolejowym skoncentrować się na podnoszeniu jakości obsługi klientów – zarówno w czasie jazdy, jak i na stacjach, a także w pełni wykorzystać możliwości rozwoju międzynarodowych połączeń kolejowych.  Thomas Drexler, dyrektor Amadeus Rail, komentuje: Jeśli chodzi o rozwój transportu pasażerskiego, najbliższa dekada ma szansę stać się dekadą kolei. Jednak, jak wynika z naszych rozmów z przewoźnikami kolejowymi, zagrożeniem dla postępu w tej branży są przestarzałe technologie. Mamy nadzieję, że spostrzeżenia profesora Jamesa Woudhuysena zawarte w tym raporcie skłonią specjalistów branżowych do przemyśleń i zainspirują dyskusję o tym, jak najlepiej wykorzystać możliwości, otwierające się przed branżą kolejową w ciągu najbliższych lat.”

Potencjał rozwoju

entrepreneur-1562845__180Aby wykorzystać potencjał rozwoju, branża hotelarska powinna wyeliminować rozbieżności pomiędzy technologią, marketingiem i działalnością operacyjną. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu branżowego firmy Amadeus.  Według raportu opublikowanego przez firmę Amadeus, zatytułowanego Zmień swoją strategię rozwoju” (ang. Transform Your Growth Strategy Now), aby zapewnić sobie rozwój w ciągu najbliższych lat, hotelarze muszą dopasować swoje strategiczne priorytety w zakresie biznesu i informatyki. Raport, przygotowany przez wybitnego branżowego eksperta Roberta Cole’a, ujawnia rozbieżności istniejące między wykorzystywanymi przez hotele technologiami a działalnością marketingową i operacyjną, które hamują rozwój i realizację ambitnych planów.  Raport wprowadza koncepcję IT Pathfindera, której zadaniem jest eliminowanie rozbieżności celów biznesowych i technologicznych. Koncepcję tę można zdefiniować jako rolę, funkcję lub podejście, które przy użyciu wspólnego języka dąży do ujednolicenia potrzeb informatyki i biznesu, koncentrując się na obszarach wzajemnych korzyści o największej wartości ekonomicznej.  Raport, opracowany na zamówienie firmy Amadeus, wiodącego partnera technologicznego i dostawcy usług przetwarzania danych dla światowej branży turystycznej, przygotowała firma RockCheetah, specjalizująca się w konsultingu w zakresie strategii marketingowych i technologii dla branży turystycznej. Opierając się na szeroko zakrojonych badaniach ilościowych i wywiadach jakościowych przeprowadzonych wśród liderów rynku, raport uwypukla szereg wniosków, które ułatwią firmom hotelarskim przyspieszenie wzrostu w latach 2011-2014 oraz pozwolą lepiej zrozumieć istniejące obecnie bariery ograniczające rozwój. Dokument zawiera również analizę zagrożeń i możliwości, na które branża turystyczna powinna zwracać uwagę w ciągu najbliższych trzech lat.  – W ciągu ostatnich 12 miesięcy zaobserwowaliśmy rosnący optymizm naszych klientów, zwłaszcza gdy podejmują zdecydowane działania mające zapewnić im wzrost. Niniejszy raport wskazuje, co można udoskonalić w ciągu najbliższych trzech lat, by przyspieszyć rozwój firm w branży turystycznej – komentuje Jérôme Destors, dyrektor działu informatyki hotelowej w firmie Amadeus. – Rozbieżności między technologią, marketingiem i działaniami operacyjnymi mogą utrudniać globalną ekspansję i obniżać wartość marki, dlatego dopasowanie technologii do priorytetów strategicznych jest niezwykle istotne. Doświadczenie rynkowe firmy Amadeus pokazuje, że branża hotelarska preferuje elastyczne, otwarte platformy informatyczne, ponieważ pozwalają one eliminować owe bariery i łatwiej osiągać sukces.  Robert Cole, autor raportu, mówi: – Po trzech latach, które przyniosły szczególnie trudne warunki rynkowe, nadszedł czas, by skoncentrować się na rozwoju. Dla większości grup hotelarskich priorytetem jest rozwój przez ekspansję na nowe terytoria, pozyskiwanie nowych klientów i rozbudowę oferty. Wsparcie tych strategii odpowiednią infrastrukturą techniczną i systemami wymaga nowego podejścia, którego elementem jest koncepcja IT Pathfinder. Mam nadzieję, że raport ten zainicjuje dyskusję i dostarczy wartościowych wskazówek osobom odpowiedzialnym za realizację przekształceń biznesowych.  Raport koncentruje się na trzech podstawowych obszarach:  Dopasowanie informatyki do potrzeb biznesowych Raport podkreśla, że efektywna realizacja strategii grup hotelarskich jest możliwa jedynie przy pełnym dopasowaniu priorytetów informatyki i biznesu. Wymaga to lepszego zdefiniowania strategicznych priorytetów biznesowych i informatycznych z wykorzystaniem wspólnego języka i jednolitej terminologii. Spojrzenie na informatykę z perspektywy klientów może być źródłem prawdziwych innowacji.  Wprowadzenie koncepcji IT Pathfindera Wprowadzając koncepcję IT Pathfindera, raport analizuje możliwości uproszczenia podejścia hoteli do technologii. Koncepcja IT Pathfindera – wyrażająca się jako rola, funkcja lub podejście – ma trojaki cel: zrozumienie wpływu środowiska operacyjnego na kluczowe czynniki biznesowe, powiązanie działań informatyki ze strategią korporacyjną i stworzenie planu działań mających zapewnić korzyści ekonomiczne z projektów informatycznych.  Transformowanie biznesu Uwzględniając różnorodność grup hotelowych, ich ofert, pozycji konkurencyjnej i oczekiwań właścicieli, raport wskazuje na wspólną potrzebę optymalizacji wydatków na technologie z uwzględnieniem eliminowania zagrożeń oraz wykorzystania pojawiających się możliwości i przewagi, którą dysponuje dana firma.

Innowacyjny sposób sprzedaży

board-1572084__180W przypadku niestandardowych produktów jak na przykład stalowe rury o nietypowych parametrach zebrania wystarczającej ilości materiału było często problemem. Pomijając już nawet problemy z dopasowaniem parametrów stali od różnych producentów, najczęściej trudno było po prostu dostarczyć odpowiednią ilość rur na budowę.  Dlatego większe firmy zaczęły wynajmować pośredników, którzy  zamawiali konkretna partię rur w hucie stali. Dzięki temu nie było problemu ani z niestandardowym wymiarem rur nierdzewnych , ani z ilością – po prostu huta stali przestawiała taśmę produkcyjną.  Interes huty stali  Taki biznes jest opłacalny – huta stali ma pewność, że sprzeda cała partię produktu. I to jeszcze zanim zacznie produkcję. Nie naraża się więc na ryzyko składowania całej partii rur nierdzewnych i ponoszenia kosztów magazynowania.  Oczywiście ten model sprzedaży sprawdza się nie tylko w wypadku stalowych rur, ale także wszystkich wyrobów hutniczych.  Tak więc ostatnio firmy handlujące stalą na zamówienie powstają jak grzyby po deszczu. Ten sposób sprzedaży jest opłacalny dla wszystkich stron, klienci nie narażają się na przestoje w budowie, huty – na ryzyko produkcji niestandardowych wymiarów lub spadek koniunktury. Pozostaje tylko czekać, aż tą metodą będzie można kupić nie tylko stal i wyroby hutnicze, ale także inne artykuły budowlane, lub nawet. codziennego użytku. Praktycznie wszystko wymaga serwisu, czemu by go nie oferować – przecież to też usługa, za którą się płaci. Z Naszej strony nie wymaga ona specjalistycznej wiedzy, a poprawia samopoczucie klienta.  Kto z Nas nie chciałby zapłacić i mieć pewność, że Nasz sprzęt ma się dobrze? A przecież wystarczy, tylko sprzedawać usługi najbliższego serwisu…  No, a jeśli sam coś produkujesz, to oferujesz Swoje usługi serwisowe, np. produkujesz automatyczne bramy do posesji – sprzedawaj coroczny serwis tych bram lub zaproponuj dodatkowo wykonanie podjazdu z kostki przez zaprzyjaźnioną firmę.  Słuchajcie, to są naprawdę bardzo banalne przykłady i Wy o nich wiecie, ale mimo tego nie korzystacie z nich, bo wydaje Wam się, że klient Was wyśmieje. NIE! W dzisiejszych czasach jest problem z fachowcami i każdy chce, by mu polecić odpowiedzialnych wykonawców – więc zarabiajcie na tym. Ew. dogadajcie się: Wy polecacie kogoś, ktoś poleca Was. Koncerny już jakiś czas temu zdały sobie sprawę z faktu, iż po zakupie produktu, który jest kupowany raz na kilka lat (np. odkurzacz, pralka, lodówka), nie mają żadnego kontaktu z klientem, a co za tym idzie nie mają dochodu.  Tam gdzie to możliwe, starają się tworzyć jednorazowe elementy. Zwróćcie choćby uwagę na odświeżacze powietrza, zarówno te wkładane do kontaktu, jak i na baterie. Samo urządzenie jest oferowane po cenie produkcji lub gratis do zakupionego wkładu – te wkłady właśnie stanowią główne źródło dochodu.  No dobrze, ale jak ja mogę z tego skorzystać? – Zapewne zadajesz sobie te pytanie, raczej mało kto z nas coś produkuje.  Ano bardzo prosto w zależności, jaki biznes byś nie prowadził, to tak naprawdę coś sprzedajesz: albo usługi, albo produkty.

Mechanizm grywalizacji

statistics-1445484__180Grywalizacja polega na wykorzystaniu mechanizmów znanych z gier komputerowych do modyfikowania zachowań ludzi w realnym świecie, aby zwiększyć ich zaangażowanie. Technika grywalizacji może być stosowana w różnych branżach w celu tworzenia atrakcyjnych doświadczeń dzięki wykorzystaniu elementów gier. Niektórzy eksperci zaliczają grywalizację do najważniejszych trendów technologicznych.  Informacje o firmie Amadeus Amadeus to wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań technologicznych i usług przetwarzania danych dla światowej branży turystycznej.  Docelowe grupy klientów firmy to dostawcy usług turystycznych (np. linie lotnicze, hotele, przewoźnicy kolejowi, przewoźnicy promowi), sprzedawcy usług turystycznych (biura podróży, w tym online) i odbiorcy (firmy jak i turyści indywidualni).  Amadeus opiera swoją działalność na modelu biznesowym bazującym na transakcjach. W 2010 roku system Amadeus przetworzył ponad 850 milionów transakcji.Nowe badanie branżowe ukazuje, w jaki sposób przemiany technologiczne oraz zmieniające się wartości i trendy społeczne będą kształtować nową erę w podróżowaniu w ciągu najbliższej dekady i później.  Raport zatytułowany Od chaosu do współpracy: innowacje technologiczne zapowiadają nową erę w podróżowaniu (ang. From chaos to collaboration: how transformative technologies will herald a new era in travel) wskazuje na wzrost znaczenia współpracy w całej branży turystycznej w działaniach mających na celu minimalizację stresu, niepewności i chaosu, które zwykle wiążą się z podróżowaniem XXI wieku, przy jednoczesnym zapewnieniu znacznie bogatszych, intensywniejszych i bardziej osobistych doświadczeń.  Raport opracowany przez The Futures Company, wiodącą w świecie firmę prognostyczno-konsultingową, na zlecenie firmy Amadeus, wiodącego dostawcy zaawansowanych rozwiązań technologicznych i usług przetwarzania danych dla światowej branży turystycznej, wskazuje na wyraźne zmiany w jakości podróżowania, wskutek których odbiorcy usług stają się bardziej partnerami niż klientami, zaś kontekst jest równie ważny, co sama transakcja. Oczywiście kluczowym elementem nowej ery podróżowania opartej na współpracy jest zestaw niezbędnych technologii i innowacji.  Na podstawie szeroko zakrojonych badań oraz opinii głównych ekspertów z branży w tym osób zajmujących się technologią, wiodących przedstawicieli branży turystycznej, badaczy trendów społecznych i futurologów, jak również w oparciu o badania ilościowe przeprowadzone wśród podróżnych z Brazylii, Chin, Rosji, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii i USA, raport odkrywa sześć kluczowych obszarów, w których przyszłe technologie i innowacje mogą zostać wykorzystane.  Kluczowe wnioski z raportu:  1. Nowy rodzaj doświadczeń: Podróżowanie wiąże się coraz bardziej z jakością, a nie ilością doświadczeń. Technologie, takie jak rzeczywistość rozszerzona, mechanizmy grywalizacji i inteligentne urządzenia mobilne, znacząco wpłyną na intensywność doświadczeń z podróży.  2. Automatyczny tranzyt: Odprawy staną się raczej wyjątkiem niż normą, dzięki szybszym i bardziej efektywnym systemom śledzącym przepływ ludzi. Chipy, biometryki, zdalne odczytywanie odcisków palców oraz interfejsy zbliżeniowe (NFC Near Field Communications) mogą zostać wprowadzone w bardziej zintegrowany sposób w celu efektywnego kontrolowania przepływu ludzi.  3. Historia płatności: Wszelkie dane o płatnościach dokonanych przed i podczas podróży zostaną zintegrowane, pełniąc rolę cyfrowej historii wydatków i działań pojedynczych osób, grup i operatorów branżowych. Inteligentne rejestry pasażerów, cyfrowe ślady oraz technologie bezdotykowe mogą zostać wykorzystane do personalizacji i łączenia usług, dostarczając większą wartość dodaną i zapewniając bardziej dochodowe relacje.  4. Inteligentna rekomendacja: W sytuacji gdy rozwiązania technologiczne umożliwiają ludziom łatwe wskazywanie i ocenianie wszelkich aspektów podróżowania, zwiększy się wpływ grup turystów i ekspertów na podróżujących. Perspektywa spersonalizowanych przewodników podróżniczych i mobilnych pilotów wycieczek zaoferuje podróżnym narzędzia, których potrzebują, aby wzbogacić swoje doświadczenia.  5. Podróżowanie bez stresu: Dobrobyt i przemiany demograficzne spowodują zwiększenie znaczenia redukcji stresu towarzyszącego podróżowaniu. Inteligentne oznaczanie bagażu i biletów zapewni większe bezpieczeństwo, zaś aplikacje m-Health (mobilny stan zdrowia) pozwolą podróżnym zarządzać swoim zdrowiem i samopoczuciem oraz monitorować ich stan, tak jak gdyby byli we własnym domu.  6. Turysta biznesowy: Rosnący nacisk na zrównoważenie proporcji obowiązków służbowych i życia prywatnego oraz poprawę samopoczucia w pracy może spowodować zwiększenie liczby biznesowych turystów wymagających sprawnych i efektywnych usług, jak też odpowiednich warunków stwarzających dom poza domem.  Eberhard Haag, Executive Vice President, Global Operations, Amadeus powiedział: W ciągu najbliższej dekady istnieje spora szansa na zmianę sposobu dostarczania i oferowania usług, które będą dostosowane do zmieniających się potrzeb podróżnych. Kluczem do tych przemian jest bardziej inteligentna wymiana informacji, gotowość do kwestionowania obecnego stanu rzeczy i pełniejszej, dwukierunkowej współpracy między podróżnymi a dostawcami. Zależy nam na zachęceniu branży turystycznej do debaty o tym, jak zmienia się świat i oczekiwania podróżnych oraz w jaki sposób branża powinna się rozwijać, aby zapewnić naszym klientom wzrost i rentowność niezbędne do odniesienia sukcesu w przyszłości.  Andrew Curry, Director and Co-author, The Futures Company, skomentował: Chcieliśmy uniknąć budowania technocentrycznej wizji podróży przyszłości, pełnej latających samochodów i inteligentnych robotów. Nie da się stworzyć racjonalnej, realistycznej prognozy wpływu technologii bez uwzględnienia infrastruktury, systemów i modeli biznesowych, a także społecznych wartości i trendów. Mamy nadzieję, że niniejszy raport skłoni do myślenia na temat podróżowania w przyszłości.