Niezgodność towaru z umową

taxes-824652__180W niektórych przypadkach po dokonaniu zakupu określonego towaru konsumpcyjnego okazuje się, że posiada on wadę. Konsumentowi przysługują wówczas uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową. Należy pamiętać, iż sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową tylko wówczas, gdy towar był niezgodny z umową w chwili wydania. Jeśli kupujący stwierdzi niezgodność towaru z umową przed upływem 6 miesięcy od wydania towaru, domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania towaru. Kupujący nie musi zatem przedstawiać sprzedawcy żadnych dowodów. Odmiennie będzie wyglądać sytuacja w przypadku, gdy kupujący stwierdzi niezgodność towaru z umową po upływie 6 miesięcy od wydania towaru. Konieczne wówczas będzie udowodnienie sprzedawcy, że niezgodność ta istniała w chwili jego wydania. Uprawnienia przysługują kupującemu także wówczas, gdy sprzedawca nie może uczynić zadość żądaniu naprawy lub wymiany w odpowiednim czasie. Aby ustalić jaki czas jest odpowiedni do naprawy lub wymiany towaru należy wziąć pod uwagę możliwość dokonania naprawy lub wymiany. Przede wszystkim jednak ze względu na interes kupującego przy ocenie odpowiedniego czasu należy zwrócić uwagę na rodzaj towaru oraz cel jego nabycia. Zawsze zatem konieczne jest uwzględnienie okoliczności konkretnego przypadku. Czas wykonania obowiązku naprawy lub wymiany towaru przez sprzedawcę może również zostać ustalony przez strony lub przez jedną z nich, np. w przypadku zobowiązania się przez sprzedawcę do naprawy niezgodnego z umową towaru w określonym terminie. W przypadku wystąpienia po stronie kupującego niedogodności nie musi on w pierwszej kolejności korzystać z uprawnienia żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy. Oznacza to, że we wskazanych wyżej okolicznościach kupujący może pominąć” wskazane uprawnienia i zwrócić się do sprzedawcy z żądaniem obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.