Praca umowa zlecenie

entrepreneur-696959__180Obecnie pracownicy muszą stawać się coraz bardziej elastyczni. Łatwość sprawnego dostosowania się do stale różnicujących się warunków na rynku zapewne będzie decydować o naszej sytuacji ekonomicznej.  Aby sprostać podaży pracy coraz częściej rezygnujemy ze standardowej formy zatrudnienia,a mianowicie  stosunku pracy i  idziemy w kierunku bardziej elastycznych form zatrudnienia, takich jak umowa zlecenie oraz umowa o dzieło. Zanim  jednak wybierzemy warunki  zatrudnienia i podpiszemy umowę, warto zastanowić  się,  jakie za i przeciw posiada każda z nich.  Stosunek pracy uregulowany jest w Kodeksie Pracy. Wyróżnikiem tego rodzaju zatrudnienia jest niezwykle silne podporządkowanie zatrudnionego wobec pracodawcy. Jest to klasyczna umowa starannego działania, a zatem nie musi  zakończyć się uzyskaniem konkretnego rezultatu. Kluczową cechą umowy o pracę jest to, iż ryzyko gospodarcze ponosi pracodawca.  Natomiast wadą dla zatrudnionego, może być  to, iż praca musi być realizowana osobiście. Umowa o pracę ma w każdym przypadku odpłatny charakter , a regulacje dodatkowo gwarantują minimalny poziom  wynagrodzenia. Okres wypowiedzenia stosunku pracy  jest zróżnicowany. Przy umowie na czas nieokreślony przez pierwsze 6 miesięcy  pracy wynosi on 14 dni, od sześciu miesięcy pracy jeden miesiąc, po trzech latach pracy trzy miesiące. W sytuacji  zatrudnienia na czas określony, przekraczający 6 miesięcy strony mogą  przewidzieć 14-dniowy okres wypowiedzenia.        Umowa zlecenie regulowana  została  w  Kodeksie Cywilnym (art. 734-751). Daje ona znacznie większą swobodę, niż stosunek pracy.  Umowa ta ma charakter kontraktu starannego działania , a ryzyko gospodarcze ponosi przyjmujący zlecenie. Umowa zlecenia może być wykonywana  przez osobę trzecią, kiedy taki zapis  został uwzględniony w umowie lub wynika to praktyki biznesowej. Istotną  cechą umowy zlecenia jest to, iż może ona mieć nieodpłatny charakter. Umowa ta może być rozwiązana  w każdej chwili, chyba że  umowa stanowi  inaczej.  Umowa o dzieło uregulowana  została  w art. 627-646 Kodeksu Cywilnego.  Jest to forma zatrudnienia, dająca istotnie większą swobodę działania niż stosunek pracy.  Umowa o dzieło jest umową rezultatu, a zatem  liczy się jej ostateczny wynik. W przypadku tej umowy odpowiedzialność  ponosi osoba przyjmująca zamówienie. Realizację dzieła można powierzyć  osobie trzeciej, z wyjątkiem sytuacji gdy jego charakter wymaga osobistego nakładu pracy. Umowa ta jest odpłatna. Jeżeli w umowie o dzieło nie zawarto innych punktów , to można ją wypowiedzieć w każdym czasie bez okresu wypowiedzenia, jednakże zamawiający ma obowiązek zapłacić za część już wykonanego dzieła.  W naszych realiach biznesowych funkcjonują różne rodzaje zatrudnienia, a dodatkowo cały czas pojawiają się nowe formy, które są skrzyżowaniem klasycznych umów. Zanim wybierzemy konkretną formę zatrudnienia i podpiszemy umowę winniśmy mieć świadomość, jakie niesie ona ze sobą plusy i minusy. Poznaj różne formy zatrudnienia. Dowiedz się, jakie wady i zalety posiada umowa zlecenie i umowa o dzieło. Skorzystaj ze wzórów umów wraz z komentarzem.

Niezgodność towaru z umową

taxes-824652__180W niektórych przypadkach po dokonaniu zakupu określonego towaru konsumpcyjnego okazuje się, że posiada on wadę. Konsumentowi przysługują wówczas uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową. Należy pamiętać, iż sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową tylko wówczas, gdy towar był niezgodny z umową w chwili wydania. Jeśli kupujący stwierdzi niezgodność towaru z umową przed upływem 6 miesięcy od wydania towaru, domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania towaru. Kupujący nie musi zatem przedstawiać sprzedawcy żadnych dowodów. Odmiennie będzie wyglądać sytuacja w przypadku, gdy kupujący stwierdzi niezgodność towaru z umową po upływie 6 miesięcy od wydania towaru. Konieczne wówczas będzie udowodnienie sprzedawcy, że niezgodność ta istniała w chwili jego wydania. Uprawnienia przysługują kupującemu także wówczas, gdy sprzedawca nie może uczynić zadość żądaniu naprawy lub wymiany w odpowiednim czasie. Aby ustalić jaki czas jest odpowiedni do naprawy lub wymiany towaru należy wziąć pod uwagę możliwość dokonania naprawy lub wymiany. Przede wszystkim jednak ze względu na interes kupującego przy ocenie odpowiedniego czasu należy zwrócić uwagę na rodzaj towaru oraz cel jego nabycia. Zawsze zatem konieczne jest uwzględnienie okoliczności konkretnego przypadku. Czas wykonania obowiązku naprawy lub wymiany towaru przez sprzedawcę może również zostać ustalony przez strony lub przez jedną z nich, np. w przypadku zobowiązania się przez sprzedawcę do naprawy niezgodnego z umową towaru w określonym terminie. W przypadku wystąpienia po stronie kupującego niedogodności nie musi on w pierwszej kolejności korzystać z uprawnienia żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy. Oznacza to, że we wskazanych wyżej okolicznościach kupujący może pominąć” wskazane uprawnienia i zwrócić się do sprzedawcy z żądaniem obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.